Avís Legal

Joan Antoni Vilches Moreno, amb NIF 40.343.368-B, d’ara endavant Toni Vilches Fotografia, és propietàri d’aquest website.

Tot el material, logos, marques, fotografies o altres propietats intel·lectuals d’aquest website són propietat de Toni Vilches Fotografia, i estan protegides pels drets d’autor.

Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. El material d’aquest website no pot ser venut ni distribuït d’una altra forma amb ànim de lucre.

Els links existents en el website de Toni Vilches Fotografia, poden portar-li fora de la xarxa de Toni Vilches Fotografia. Queda fora de la nostra responsabilitat el contingut, exactitud o objectiu d’altres websites; els links són subministrats per Toni Vilches Fotografia de bona fe i no se’ns pot responsabilitzar dels eventuals canvis en els websites amb els quals establim un link.

Toni Vilches Fotografia, en quant a la seva creació, producció o subministrament d’aquest website no es fa responsable de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevists, indirectes o punitius que puguin produir-se per l’accés o ús d’aquest web.

Tot el contingut és facilitat tal qual és. Toni Vilches Fotografia no garanteix l’exactitud del material contingut en aquest website, ni tan sols que s’ajusti a qualsevol ús personal. A més Toni Vilches Fotografia no serà responsable dels danys o dels virus que puguin infectar al seu ordinador o una altra propietat seva a causa de l’ús o accés/descàrrega de qualsevol material de la web. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, per la qual cosa algunes de les abans citades exclusions poden no ser aplicable íntegrament per a vostès.

Copyright © 2009-2013. Toni Vilches Fotografia Tots els drets Reservats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Toni Vilches Fotografia, titular del website “www.tonivilches.com, és el titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de Toni Vilches Fotografia que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable. Així mateix, Toni Vilches Fotografia garanteix la confidencialitat de les Dades Personals. Això no obstant això, Toni Vilches Fotografia revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Toni Vilches Fotografia requereix que els usuaris, per accedir a i/o utilitzar alguns dels Serveis, proporcionin prèviament a Toni Vilches Fotografia certes dades de caràcter personal (d’ara endavant, les “Dades Personals”), que seran tractades i incorporades a un fitxer automatitzat, que si escau estarà registrat o donat d’alta davant l’autoritat competent, amb les finalitats que en cada cas corresponguin. Totes aquestes circumstàncies seran prèvia i degudament advertides per Toni Vilches Fotografia als Usuaris, en els casos i en la forma en què això resulta legalment exigible.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals que voluntàriament ha subministrat, per a l’accés a algun dels serveis del website (sol·licitud de pressupostos, comentaris, comunicats…) , i que són necessaris per a la prestació d’aquests serveis, així com per a l’oferta i contractació d’altres productes i serveis de Toni Vilches Fotografia. Les Dades Personals recollides seran incorporades als corresponents fitxers titularitat de Toni Vilches Fotografia.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, reservant-se Toni Vilches Fotografia el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades mitjançant comunicació escrita dirigida a Toni Vilches Fotografia (Ref: TONI VILCHES). Remetre aquesta comunicació a tonivilches@tonivilches.com.

Navegació anònima a través de les pàgines web.

Toni Vilches Fotografia, societat titular del website “www.tonivilches.com” només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

  1. El nom de domini del proveïdor (ISP) i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor *XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es i/o l’adreça IP. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
  2. La data i hora d’accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
  3. L’adreça d’internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents bàners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els que ofereixin millors resultats.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Toni Vilches Fotografia no ven, lloga ni posa a la disposició de terceres persones les dades personals proporcionades pels visitants del website.

Aquesta informació no serà utilitzada per a accions de màrqueting directe, tret que li hàgim informat amb antelació d’aquesta possibilitat i que ens hagi donat permís exprés en el moment de proporcionar aquestes dades.

Toni Vilches Fotografia podrà fer ús d’aquesta informació per: enviament de publicacions o un altre tipus de correspondència; enviament de missatges via e-mail sempre en relació amb l’activitat pròpia de Toni Vilches Fotografia.

Toni Vilches Fotografia utilitza la informació estadística no personal (tipus de navegador, localització geogràfica, edat, sexe) per a la millora de la nostra web.

Aquesta informació no serà revelada a tercers.

Aquesta política pot ser regularment modificada. En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD). Tota persona que empleni formularis tindrà dret a:

  1. Ser informada de quins són els objectius perseguits amb la constitució d’aquesta base de dades.
  2. Negar-se al fet que les seves dades siguin incloses en la base de dades automatitzada.
  3. Poder accedir en tot moment a les dades per ells subministrats.
  4. Poder rectificar i/o cancel·lar total o parcialment les dades per ells subministrats.
  5. Toni Vilches Fotografia no cedirà en cap concepte aquestes dades a terceres empreses, però en cas de plantejar-se la necessitat i sempre en l’àmbit de la seva activitat, es demanaria, d’acord amb l’article de la LOPD, expressament a totes i cadascuna de les persones implicades, la seva autorització, i en el cas de no obtenir-se aquesta, les dades no seran mai cedides.